Algemene voorwaarden

Op alle producten en diensten van ABS Trading zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. ABS Trading B.V. Geurdeland 8, 6673 DR Andelst, hierna te noemen: ABS Trading.

 


 

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ABS Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Afnemer: de wederpartij van ABS Trading. Producten: in de webshop van ABS Trading op haar Website aangeboden artikelen Overeenkomst: de overeenkomst tot koop van op de Website van ABS Trading aangeboden Producten. Website: de website van de webshop van ABS Trading bereikbaar via abstrading.nl, bouwhek-shop.nl, steiger-shop.nl, steigerhout-shop.nl, stratenmakers-shop.nl Bestelformulier: elektronisch document waarin nadere specificaties van het Product zijn opgenomen en waarmee het Product wordt besteld.

 


 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen ABS Trading en een Afnemer waarop ABS Trading deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met ABS Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. ABS Trading is bij de uitvoering van de Overeenkomst bevoegd gebruik te maken van derden.

 


 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle uitingen van ABS Trading op haar Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. De Afnemer plaatst zijn bestelling door het doorlopen van de bestelprocedure op de Website, waaronder het volledig invullen van het Bestelformulier. De Afnemer kan er voor kiezen de Producten zelf af te halen of het door ABS Trading te laten bezorgen. ABS Trading verzendt na het voltooien van de bestelprocedure per e-mail een bevestiging.
3. Indien de Afnemer er voor kiest de Producten zelf af te halen komt de Overeenkomst tot stand door bevestiging van ABS Trading van de bestelling van de Afnemer.
4. Indien de Afnemer ervoor kiest de Producten te laten bezorgen komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt met de Afnemer over de kosten van bezorging en het moment van bezorging.

 


 

Artikel 4: Prijzen en betaling

1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige overheidsheffingen. In het Bestelformulier zullen de BTW en overige overheidsheffingen apart vermeld worden. De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
2. Voor uit de door ABS Trading gepresenteerde catalogus bestelde Producten geldt dat de prijs vermeld in het Bestelformulier bindend is. De Afnemer kan betalen op de wijzen zoals aangegeven in de bestelprocedure.
3. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
4. Indien de Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de Afnemer door het enkele verloop van die termijn in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Over de tijd dat de Afnemer met betaling in verzuim is geweest is deze een rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van ABS Trading op volledige schadevergoeding.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van het door de Afnemer verschuldigde, komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-, onverminderd het recht van ABS Trading aanspraak te maken op de werkelijke kosten 6.In geval van liquidatie, faillissement, beslag orderingen van ABS Trading op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 


 

Artikel 5:   Afhalen en Bezorgen

1. De door de Afnemer bestelde Producten kunnen naar voorkeur worden afgehaald of bezorgd.
2. De leveringstermijn van de bestelde Producten bedraagt, behalve in het geval van een spoedbestelling, maximaal 8 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van de leveringstermijn kan geen recht op schadevergoeding voor de Afnemer ontstaan.
3. Wanneer de Afnemer ervoor kiest de Producten zelf af te halen neemt ABS Trading na haar bevestiging van de bestelling telefonisch of per email contact op met de Afnemer om het moment van afhalen nader overeen te komen.
4. Wanneer de Afnemer ervoor kiest de Producten te laten bezorgen neemt ABS Trading na haar bevestiging van de bestelling telefonisch of per email contact op met de Afnemer om het moment, de plaats en de kosten van bezorging nader overeen te komen.
5. Levering vind plaats op het moment dat de bestelde Producten door of namens de Afnemer in ontvangst genomen worden.
6. Behalve in het geval de Afnemer een particuliere consument betreft heeft ABS Trading het recht bij annulering van een bestelling binnen 48 uur voor het overeengvan een bestelling binnen 48 uur voor het overeengek€ 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
7. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat hij, of een ander namens hem, aanwezig is op overeengekomen plaats en tijdstip van bezorging. Voor elk kwartier of gedeelte daarvan dat ABS Trading moet wachten op de persoon die de Producten in ontvangst kan nemen kan € 15,- wachtkosten in rekening gebracht worden.
8. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat de overeengekomen plaats van bezorging voldoende toegankelijk is om de bestelde Producten te kunnen lossen.

 


 

Artikel 6: Spoedbestelling

1. De Afnemer heeft de mogelijkheid een spoedbestelling te plaatsen. Bij ontvangst van een spoedbestelling neemt ABS Trading zo spoedig mogelijk telefonisch of per email contact op met de Afnemer om de voorwaarden waaronder de spoedbestelling afgehandeld zal worden overeen te komen.
2. De bezorging in het kader van een spoedbestelling wordt beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst tot dienstverlening naast de Overeenkomst. De Afnemer geeft bij het overeen komen van de voorwaarden van de bezorging van de Producten in het kader van een spoedbestelling, direct instemming tot aanvang van de uitvoering daarvan.

 


 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. De Vekoper behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 


 

Artikel 8: Privacy

1. De Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van ABS Trading. En in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
2. De Afnemer is ervan op de hoogte dat ABS Trading zijn persoonsgegevens verwerkt en opslaat in een database die wordt gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie aan de Afnemer.
3. De Afnemer heeft het recht de gegevens die ABS Trading over hem heeft verzameld in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of afschermen.

 


 

Artikel 9: Zichttermijn

1. Indien de Afnemer een particuliere Consument betreft heeft deze wanneer het Product op één of andere wijze niet voldoet aan zijn verwachtingen, het recht het Product binnen 14 dagen na levering te retourneren, onverminderd zijn overige rechten die uit de wet voortvloeien. De Afnemer zal in dat geval binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag terugontvangen. De kosten van de retourzending komen ten laste van de Afnemer.
2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing wanneer een Afnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of wanneer er materialen op maat zijn besteld.

 


 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Behoudens de bepalingen van afdeling 6.3.3 van het Burgerlijk Wetboek en, in het geval de Afnemer een particuliere consument betreft artikel 7:24 van het Burgerlijk Wetboek, is ABS Trading niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Afnemer of derde verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van ABS Trading, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het kader van de Overeenkomst in rekening gebracht is.
3. Behalve in het geval de Afnemer een particuliere consument betreft vrijwaart de Afnemer ABS Trading van aanspraken van derden ter vergoeding van schade verband houdende of voortvloeiende uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.
4. De artikelen 10.1, 10.2, en 10.3 zijn niet van toepassing wanneer de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ABS Trading.

 


 

Artikel 11: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ABS Trading geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ABS Trading niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ABS Trading worden daaronder begrepen.
3. Onder overmacht wordt met mede verstaan de situatie dat ABS Trading door extreme verkeersomstandigheden of weersomstandigheden niet in staat is aan haar leveringsverplichtingen te voldoen. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake wanneer door het KNMI een weeralarm is afgegeven.
4. ABS Trading heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ABS Trading zijn verplichtingen had moeten nakomen.
5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 


 

Artikel 12 Geschillen en Toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van ABS Trading is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ABS Trading het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke Overeenkomst tussen ABS Trading en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
Copyright © 2018 ABS Trading. All rights reserved.